Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2014 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-10-24 Symbol:  K 13/2014
projekt uchwały w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci w 2015 roku
2014-10-24 Symbol:  K 12/2014
projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014-10-24 Symbol:  K 11/2014
projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego
2014-10-24 Symbol:  K 10/2014
projekt uchwały w sprawie wysokosci dziennych stawek opłaty targowej w 2015 roku
2014-09-15 Symbol:  K 9/2014
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
2014-08-22 Symbol:  K 8/2014
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/477/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 14 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2014-08-22 Symbol:  K 7/2014
projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego w Gostyni
2014-08-22 Symbol:  K 6/2014
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry
2014-06-23 Symbol:  K 5/2014
projekt uchwały określenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pacy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014-06-23 Symbol:  K 4/2014
projekt uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród jak również ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Wyry
2014-05-22 Symbol:  K 3/2014
projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
2014-05-22 Symbol:  K 2/2014
projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry
2014-01-23 Symbol:  K 1/2014
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Licznik odwiedzin: 11386866 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony