Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Informacje ogólne

Urząd Gminy Wyry

Adres

ul. Główna 133
43-175 Wyry

Godziny urzędowania

Dane dodatkowe

Telefon (32) 32 56 800         (32) 32 56 804
Fax-
E-Mailurzad@wyry.pl
Strona WWWhttp://www.wyry.pl

Pokaż więcej

Skrzynka podawcza na ePUAPPismo ogólne do Urzędu
Złożenie dokumentu elektronicznegoAdres skrytki: /xm62eyt661/skrytka

Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Rejestracja oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Przekazanie dokumentu elektronicznego następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza wraz z ewentualnymi załącznikami.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg (jpeg), pdf, png, rtf, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Strona elektronicznego urzędu Gminy Wyryhttps://eurzad.wyry.pl/#/strona/pl/strona_glowna
Konto bankowe Bank Spółdzielczy Tychy  81 8435 0004 0000 0000 6145 0001
Numer regon Urzędu271047827
Numer regon Gminy276257736
Numer NIP Gminy6351832290
Numer gminy z systemu terytorialnego24 - województwo śląskie
08 - powiat mikołowski
05 - gmina Wyry
2 - gmina wiejska
Informacja o przetwarzaniu danych osobowychKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry z siedzibą przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry,  reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Wyrach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Wyrach - Panem Darosławem Wójcikiem -  za pomocą adresu inspektorodo@wyry.pl. Szczegółowe informacje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnej pod adresem http://bip.ugwyry.rekord.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wyry;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Wyry;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem/Gminą Wyry przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy Wyry.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych w zakresie w jakim dane mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ale bez ingerencji w materiały archiwalne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - za wyjątkiem zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą - w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Wyry Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2023-06-16 09:43:08
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2007-03-07 15:00:13
Osoba odpowiedzialnaBeata Stencel-Badocha
UdostępniłAlina Karwat