Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Symbol: KONS 11/2020
2020-11-19
Konsultacje projektów uchwał:
1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
2.w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry,
5. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz uchylenia uchwały nr XXII/207/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 29 października 2020 r.
6. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wyry,
7. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry
Symbol: KONS 7/2020
2020-08-06
Konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1.zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry,
2.zmiany uchwały nr XVII/161/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. zmiany Uchwały nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. zmiany Uchwały nr XVIII/172/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
5. zmiany Uchwały nr XVIII/173/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi,
6. zmiany Uchwały nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry,
7. zmiany Uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Symbol: KONS 6/2020
2020-06-18
Konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi,
2. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wyry na rok szkolny 2020/2021,
8. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych