Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa zasady stanowienia aktów prawnych - uchwała, zarządzenia
Opis uchwały, zarządzenia
TRYB
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art.40, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzenie gminnym (Dz.U.2019.506)
Na podstawie w/w ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie :
1/ wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2/ organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3/ zasad zarządu mieniem gminy,
4/ zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Aktami prawa miejscowego są uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Wójt wydaje również akty prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, nie mające mocy przepisów gminnych w postaci :
1/ zarządzeń wewnętrznych,
2/ decyzji,
3/ wytycznych szefa OC w sprawach obrony cywilnej i obronnych.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy referat lub jednostka organizacyjna.
Projekty zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu przygotowuje Skarbnik Gminy.

Projekty aktów prawnych opracowywane są według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki pracodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz.908).
Projekt aktu prawnego powinien zawierać w szczególności :
1/ tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, organu wydającego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu)
2/ podstawę prawną
3/ postanowienia meryturyczne ogólne i szczegółowe
4/ w miarę potrzeb źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5/ oznaczenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie i złożenie sprawozdania z wykonania,
6/ ustalenie terminu wejścia w życie aktu prawnego.

Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie Gminy wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowania jej realizacji.

Prawo zgłoszenia projektów uchwał posiada :
1/ Wójt Gminy,
2/ komisje stałe Rady Gminy,
3/ radny.

Projekty aktów prawnych podlegają opiniowaniu pod względem redakcyjnym i prawnym Radcy Prawnemu.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy.

Przed podjęciem uchwały projekty uchwał są kierowane do właściwych komisji Rady Gminy, celem zaopiniowania.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał Rady Gminy prowadzonym przez pracownika d/s obsługi Rady Gminy.

Komplet egzemplarzy podjętych uchwał przekazywany jest w terminie do 7 dni :
1/ Wojewodzie Śląskiemu,
2/ Wójtowi Gminy - w terminie do 4 dni,
3/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe przekazywane są Wojewodzie Śląskiemu w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracownika d/s obsługi Rady Gminy.

Podjęte akty prawne pracownik d/s obsługi Rady Gminy przekazuje do realizacji rzeczowo właściwym referatom gminy lub gminnym jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718 z z późniejszymi zmianami).

Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik d/s obsługi Rady Gminy, które udostępniane są do powszechnego wglądu zgodnie z art.28 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami).
Ogłaszanie uchwał, jeśli wymagają tego przepisy następuje również w lokalnej prasie lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, a także w internecie.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-10-15 14:52:01
Data utworzenia 2007-01-16
Data udostępnienia 2007-01-16 14:56:14
Osoba odpowiedzialna Ewa Placha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha