Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Referaty i samodzielne stanowiska

Nazwa Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Adres ul. Główna 58
43-175 Wyry
Kontakt
telefon
 
32 325 68 40
32 325 68 41
32 325 68 42
32 325 68 43
 
Kierownik Justyna Strużyńska
e-mail: kierownik.gg@wyry.pl
Regulacje e-mail: regulacje@wyry.pl
Zakres zadań -  ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Gminy Wyry oraz bieżąca aktualizacja stanu nieruchomości,
- regulacja stanów prawnych gruntów,
- komunalizacja mienia,
- prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, zmianą nazw ulicom, placom,
- opracowywanie i realizacja planu gospodarowania zasobem,
- wydawanie zgód na wejście w teren nieruchomości gminnych oraz zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach gminnych (za wyjątkiem dróg) urządzeń technicznych oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
- prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi
Podinspektor Karina Głowania  
e-mail: nieruchomosci@wyry.pl
Zakres zadań - dzierżawy gruntów rolnych,
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczanie nieruchomości,
- naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości na cele związane z realizacją inwestycji gminnych w trybach przewidzianych przepisami prawa,
- prowadzenie postępowań związanych z naliczeniem opłaty planistycznej,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących należnych opłat,
- podejmowanie działań związanych z objęciem spadku,
- przygotowywanie dokumentacji do wystąpienia o stwierdzenie nabycia spadku,
- obciążenia nieruchomości gminnych
Inspektor Agnieszka Konieczny
e-mail: grunty@wyry.pl
Zakres zadań - wieczyste użytkowanie,
- przeprowadzanie przetargów bądź rokowań na zbycie nieruchomości gminnych z zasobu,
- sprawy związane z  naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- koordynowanie czynności związanych z udziałem reprezentacji gminy w spółkach,
- prowadzenie ewidencji posiadanych przez gminę udziałów i akcji,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad majątkiem gminy,
- sprawy związane z trwałym zarządem na nieruchomościach gminnych,
- łowiectwo
Inspektor Barbara Myszor
e-mail: planowanie@wyry.pl
Zakres zadań - sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),
- przyjmowanie wniosków w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium,
- prowadzenie postępowań sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- prowadzenie procedury naliczenia opłaty adiacenckiej,
- prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków oraz z zakresu ochrony zabytków,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz pod drogi wewnętrzne,
- postępowania dotyczące terenów górniczych
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-20 11:28:24
Data utworzenia 2003-07-15
Data udostępnienia 2003-07-31 10:09:29
Osoba odpowiedzialna Beata Stencel-Badocha
Udostępnił Beata Stencel-Badocha