S  T  A  T  U  T

 

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w     W Y R A C H

 

I.  Przepisy  ogólne.

 

§ 1.

 

 1. Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wyrach  zwany  dalej „Ośrodkiem”  został  utworzony  uchwałą  Rady  Gminy w  Wyrach z  dnia  26  listopada  1991  roku  Nr VIII/31/91.
 2. Ośrodek  działa  na  podstawie:

     1/  ustawy  z  dnia  29  listopada  1990 r.  o  pomocy  społecznej /Dz.U. z  1998 r. 

          Nr 64 poz. 414  wraz  z  późniejszymi  zmianami/,

     2/  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym /Dz.U. z  2001r.

          Nr 142 poz.1591  z  dnia  12.X.2001r - tekst  jednolity/,  

     3/  ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych  /Dz.U. Nr 155 

          poz.1014 wraz  z  późniejszymi  zmianami/,

     4/  innych  aktów  prawnych  dotyczących  pomocy  społecznej,

     5/  niniejszego  statutu.

         

§ 2.

 

Terenem  działania  Ośrodka  jest  Gmina  Wyry.

Siedziba  Ośrodka  znajduje się w miejscowości Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków  107.

W miejscowości Gostyń znajduje się placówka Ośrodka przy ulicy Pszczyńskiej  372.

 

§ 3.

 

Ośrodek  jest  jednostką  organizacyjno -  budżetową  podległą  Gminie. Wojewoda  Śląski  sprawuje  nadzór  nad  jakością  działań  oraz  przestrzeganiem  standardu  usług  świadczonych  przez  Ośrodek  oraz  nadzór nad zgodnością  zatrudnienia  pracowników  z  wymogami  kwalifikacyjnymi.

 

§ 4.

 

Gmina  zapewnia  Ośrodkowi  odpowiednie  warunki  działania  i  rozwoju na  terenie  gminy.

 

II.  Zadania  Ośrodka.

 

§ 5.

 

1.  Celem  działalności  Ośrodka  jest  zapewnienie  mieszkańcom  wszechstronnej  pomocy  socjalnej,  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężenie   trudnej sytuacji życiowej,  której  nie    w  stanie  sami pokonać,  na  zasadach  określonych  w  przepisach.

2.  Zadania  te  Ośrodek  realizuje  między  innymi  poprzez:

     1/  udzielanie  świadczeń  przewidzianych  ustawą  o  pomocy  społecznej  oraz  innymi 

          przepisami,

     2/  świadczenie  usług  przewidzianych  ustawą  o  pomocy  społecznej oraz  innymi 

          przepisami,

     3/  pracę  socjalną  rozumianą  jako  działalność  zawodową  mającą  na celu  udzielanie 

          pomocy  osobom  i  rodzinom,

     4/  analizę  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia z  pomocy  społecznej,

     5/  współdziałania  z  grupami  i  społecznościami  lokalnymi  mającymi na  celu

          rozwijanie  w  nich  zdolności  do  samodzielnego  rozwiązywania  własnych 

          problemów,

     6/  organizowanie  różnorodnych  form  pomocy,

     7/  inspirowanie  i  podejmowanie  działań  profilaktycznych,

     8/  współdziałanie  z  organizacjami  charytatywnymi,  stowarzyszeniami  oraz 

          instytucjami  i  organizacjami  społecznymi  i  fundacjami, związkami  wyznaniowymi 

          w  celu  realizacji  określonych  zadań w  zakresie  pomocy  społecznej,

     9/  wykonywanie  innych  zadań  własnych  i  zleconych  z  zakresu  pomocy  społecznej,

   10/  przeprowadzanie  wywiadu  i  prowadzenie  dokumentacji  w  sprawach  dot.

          przyznawania  dodatków  mieszkaniowych.

 

§ 6.

 

Ośrodek  może  na  podstawie  wydanych  zezwoleń  na  zasadach  określonych  w  odrębnych  przepisach :

     1/  organizować  zbiórki  przedmiotów  /odzież,  zabawki  itp./z  przeznaczeniem  ich  na 

           pomoc  socjalną,

     2/  prowadzić  zbiórkę  pieniężną w  celu  szerszej  możliwości  udzielania  świadczeń.

 

III. Organizacja  Ośrodka.

 

§ 7.

 

 1. Ośrodkiem  kieruje  i  reprezentuje  go  na zewnątrz  Kierownik, zatrudniany  i   zwalniany  przez  Zarząd  Gminy.
 2. Kierownik Ośrodka  nadzoruje  całość  prowadzonych  przez  Ośrodek zadań  i  odpowiada  za  prawidłową ich  realizację  przed bezpośrednim przełożonym
 3. Kierownik Ośrodka  działa  na  podstawie  upoważnienia  Rady  Gminy do  wydawania decyzji  administracyjnych  w  zakresie pomocy społecznej.
 4. Kierownik Ośrodka  składa  Radzie  Gminy  coroczne  sprawozdanie z działalności  Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 5. W  skład  Ośrodka  wchodzą  następujące  stanowiska:

     -  kierownik  Ośrodka

     -  pracownicy  socjalni

     -  stanowisko  d/s  świadczeń

     -  opiekunki  domowe

     -  główna  księgowa

     -  kasjer

§ 8.

 

Pracowników  Ośrodka  zatrudnia  i  zwalnia  Kierownik.

 

IV. Zasady  gospodarki  finansowej.

 

§ 9.

 

 1. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  ustawie o finansach  publicznych oraz w innych przepisach.
 2. Działalność  Ośrodka  jest  finansowana:

           1/  z  budżetu  gminy  w  zakresie  zadań  własnych. 

           2/  z  budżetu  państwa  w  zakresie  zadań  zleconych,

 1. Dodatkowe  źródła  dochodów  Ośrodka  mogą  stanowić  dochody uzyskiwane  z 

      darowizn  oraz  wpłat  zakładów  i  instytucji.

      4.   Ośrodek  posiada  wyodrębniony  rachunek  bankowy.

5.   Podstawą  gospodarki  finansowej  jest  roczny  plan finansowy  opracowany  na   

      podstawie  uchwały  budżetowej  Rady  Gminy.

 1. Ośrodek  prowadzi  własną księgowość.

 

§ 10.

 

 1. Majątek  Ośrodka  stanowi  własność  gminy  Wyry.
 2. Z  pomieszczeń  oraz  mienia  Ośrodka  można  korzystać  jedynie w celu  wykonywania  zadań  Ośrodka.

 

V. Przepisy  końcowe.

 

§ 11.

 

Statut  nadaje  i  uchyla  Rada  Gminy  Wyry  w  drodze  uchwały.

                                            

§  12.

 

Zmiany  w  Statucie  mogą  być  dokonane  w  trybie  określonym  dla  jego  nadania.