STATUT  ZAKŁADU BUDŻETOWEGO –

   ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w WYRACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§l

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach został powołany i funkcjonuje w oparciu o:

1.      Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku " O Samorządzie Gminnym" z późniejszymi zmianami

2.      Ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku " O finansach publicznych" z późniejszymi

       zmianami.

 3.  Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku "O gospodarce komunalnej" z późniejszymi

       zmianami.

 ­4.  Ustawę z dnia 10 czerwca 1994 roku " O zamówieniach publicznych" z późniejszymi

      zmianami.

5.      Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku " Prawo ochrony środowiska".

6.      Ustawę z dnia 24 października 1974 roku " Prawo wodne" z późniejszymi zmianami.

7.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 roku "W sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków"

8.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku " W sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego"

9.      Uchwałę Rady Gminy Wyry nr XXXII/231/2001z dnia 24 października 2001 roku w sprawie: Utworzenia zakładu budżetowego"

10.  Postanowień niniejszego Statutu

11.  Oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

 

§2

1.        Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach powołuje do działania i może zlikwidować Rada Gminy Wyry.

2.        Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wyry.

3.        Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach realizuje zadania Gminy Wyry w zakresie

                  objętym niniejszym Statutem i jej podlega.

 

§3

1.        Terenem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest obszar Gminy Wyry oraz całego kraju.

 

§4

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej mieści się w Wyrach przy ulicy

Dąbrowszczaków 58.

 

 

 

 

 

II CELE I ZADANIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

§5

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach realizuje zadania Gminy Wyry odnoszące się do bieżącego i nieprzerwalnego zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, utrzymania czystości i gospodarki mieniem, w zakresie powierzonym w Statucie i zatwierdzonych planach rzeczowo – finansowych, a w szczególności:

 

 1. Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, oczyszczanie ścieków – eksploatacja oczyszczalni ścieków.
 2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
 3. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.
 4. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej.
 5. Zarządzanie cmentarzem komunalnym.
 6. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 7. Prowadzenie inwestycji.

 

§6

 1. Ścisłe określenie zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, objętych treścią §5 jest dokonywane w rocznym planie finansowym, który uwzględnia wytyczne Zarządu Gminy Wyry (w formie uchwały).
 2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem, a ponadto zakres zadań na dany rok.
 3. Przy projektowaniu rocznego planu finansowego dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej jest związany wielkościami dotacji budżetowej, określonej uchwałą Rady Gminy. 

 

 

III ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRACH

 

§7

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach kieruje Dyrektor, który pełni funkcję jednoosobowo. Jest on odpowiedzialny jednoosobowo za realizację zadań, o których mowa w §5 i §6.

 

§8

 1. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Wyry.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy.

 

§9

 1. Wykonując zadania służbowe Dyrektor Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach:

a)      organizuje całość prac Zakładu, którym zarządza,

b)     zapewnia realizację zatwierdzonych rocznych planów finansowych,

c)      wprowadza i realizuje regulaminy pracy,

d)     wprowadza i realizuje regulaminy wynagrodzeń,

e)      wykonuje funkcje, przewidywane w przepisach prawa pracy dla kierownika zakładu pracy,

f)       reprezentuje na zewnątrz Zakład,

g)      zatrudnia i zwalnia pracowników.

 1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, składa w jego imieniu oświadczenia woli i zawiera umowy w obrocie gospodarczym, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz wymogów Statutu.
 2. Do pracowników Zakładu stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§10

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach realizuje swoje zadania poprzez:

a)      administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez Gminę oraz przekazanym protokolarnie przez odpowiednie Referaty Gminy.

b)     wykonywanie usług związanych z gospodarką komunalną.

 

§11

 1. Źródłami przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej są:

a)      wpływy z działalności własnej – usług w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,

b)     wpływy z innej działalności usługowej,

c)      dotacje z budżetu Gminy,

d)     wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych,

e)      inne wpływy dopuszczone obowiązującymi przepisami.

 

§12

 1. Zakład wykonuje wyodrębnione zadania odpłatnie.
 2. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, przy czym może otrzymać dotację na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§13

 1. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach i jego zmiany uchwala Rada Gminy Wyry.
 2. Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki  Komunalnej zatwierdza Zarząd Gminy Wyry na wniosek Dyrektora Zakładu.

 

§14

Powyższy Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach obowiązuje od dnia                      1 stycznia 2002 roku.