Rodzaj przetargu:                  Przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej
30.000 EURO.

 

Zamawiający:                                    Wójt Gminy Wyry

ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

Przedmiot zamówienia:                  Wyposażenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gostyni w sprzęt komputerowy, RTV i AGD.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 5,00 zł. można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Osoby do kontaktów z oferentami:         Janusz Liszowski – Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej tel. (032) 3230902

Jan Czardybon – Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej tel. (032) 3230905

Aleksandra Szczyrba – Zamówienia Publiczne tel. (032) 3230906

 

w następujących dniach oraz godzinach:

w poniedziałek w godzinach
od 800 do 1200, w środę w godzinach
od 800 do 1200.

 

Miejsce i termin składania ofert:         Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w kancelarii ogólnej.

Termin składania ofert upływa
dnia 24.07.2003r. o godz. 945
.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:         Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali narad
w dniu 24.07.2003r. o godz. 1000
.

 

Kryteria wyboru oferty:         Cena – 100 %.

 

Wadium:                                            nie dotyczy

 

Informacje dodatkowe:                  Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci
nie wykluczeni art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w ustawie
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.