Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

2019 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-08-23 Symbol:  kons 6/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wyry w 2019 r., w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła";
2.określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;
3. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry
2019-06-19 Symbol:  kons 5/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
2. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
3. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków
2019-05-24 Symbol:  kons 4/2019
konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
2019-04-18 Symbol:  KONS 3/2019
konsultacje projektu uchwały w sprawie:
regulaminu przyznawania wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry
2019-02-22 Symbol:  KONS 2/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyry i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
2. uchylenia uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
3. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wyry spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019-01-28 Symbol:  KONS 1/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;
2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
3. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024.
Licznik odwiedzin: 10877356 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony