Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2019 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-10-17 Symbol:  KONS 8/2019
Konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2. opłaty targowej w 2020 roku;
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
4. wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku;
5. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;
6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
7. zmiany uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019-10-02 Symbol:  KONS 7/2019
konsultacje projektu uchwały dotyczącej "Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
2019-08-23 Symbol:  kons 6/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wyry w 2019 r., w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła";
2.określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;
3. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry
2019-06-19 Symbol:  kons 5/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
2. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
3. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków
2019-05-24 Symbol:  kons 4/2019
konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
2019-04-18 Symbol:  KONS 3/2019
konsultacje projektu uchwały w sprawie:
regulaminu przyznawania wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry
2019-02-22 Symbol:  KONS 2/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyry i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
2. uchylenia uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
3. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wyry spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019-01-28 Symbol:  KONS 1/2019
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;
2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
3. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2024.
Licznik odwiedzin: 11387697 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony