Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2018 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-21 Symbol:  KONS 8/2018
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i posiłek w domu" na lata 2019-2023;
3. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków oraz zasiłków okresowych i celowych;
4. uchwalenia budżetu Gminy Wyry na rok 2019.
2018-10-31 Symbol:  KONS 7/2018
konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.
2018-10-10 Symbol:  KONS 6/2018
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. opłaty targowej w 2019 r.,
2. wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.,
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018-08-23 Symbol:  KONS 5/2018
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;
2. zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry;
3. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018-06-21 Symbol:  KONS 4/2018
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały nr XXXVII/357/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry
2. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry
3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyry
4. zasad usytuowania na terenie Gminy Wyry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
5. zmiany uchwały nr XL/387/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry
2018-05-16 Symbol:  KONS 3/2018
konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry;
2. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry
2018-02-15 Symbol:  KONS 2/2018
projekt uchwały w sprawie:
1. nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach;
2. zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVIII/367/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018-01-16 Symbol:  KONS 1/2018
projekt uchwały w sprawie:
1. ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry;
2. ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Licznik odwiedzin: 11740846 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony