Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2016 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-12-22 Symbol:  KONS 26/2016
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2017
2016-12-22 Symbol:  KONS 25/2016
projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016-12-22 Symbol:  KONS 24/2016
projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry
2016-11-17 Symbol:  KONS 23/2016
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016-11-17 Symbol:  KONS 22/2016
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry
2016-11-17 Symbol:  KONS 21/2016
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/120/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry
2016-11-10 Symbol:  KONS 20/2016
projekt uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2020”
2016-10-20 Symbol:  KONS 19/2016
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016-10-20 Symbol:  KONS 18/2016
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry
2016-10-20 Symbol:  KONS 17/2016
projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku
2016-10-20 Symbol:  KONS 16/2016
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016-10-20 Symbol:  KONS 15/2016
projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w 2017 roku
2016-10-20 Symbol:  KONS 14/2016
projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016-10-20 Symbol:  KONS 13/2016
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016-08-18 Symbol:  KONS 12/2016
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386351 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony