Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2015 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-12-28 Symbol:  KONS 24/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2016
2015-12-28 Symbol:  KONS 22/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015-12-28 Symbol:  KONS 21/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyry
2015-12-28 Symbol:  KONS 20/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży
2015-11-19 Symbol:  KONS 19/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry
2015-11-19 Symbol:  KONS 18/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015-11-19 Symbol:  KONS 17/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015-11-19 Symbol:  KONS 16/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie opłaty targowej na 2016 r.
2015-11-19 Symbol:  KONS 15/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015-10-16 Symbol:  KONS 14/2015
Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
2015-09-24 Symbol:  KONS 13/2015
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry
2015-09-24 Symbol:  KONS 12/2015
projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015-06-19 Symbol:  KONS 11/2015
projekt uchwałt w sprawie określenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015-06-19 Symbol:  KONS 10/2015
projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry
2015-06-19 Symbol:  KONS 9/2015
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386450 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony