Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących w zarządzie Gminy Wyry

Opis
Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/477/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Miejsce
Referat  Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Pokój nr 14 /II piętro/ adres: Urząd Gminy Wyry ul.Dąbrowszczaków 133
Informacja
Tel: 32 3256822
fax: 32 3256809
e-mail:  lokalowy@wyry.pl
GODZINY PRACY: pon. 7.30.00-17.00 wt. - czw. 7.30-15.30; pt. 7.30-14.00
fax: 32 3256809
Wymagane dokumenty
- Wniosek
- Druk wniosku wraz z oświadczeniem na temat posiadanego majątku i istniejących zobowiązaniach - plik do pobrania
- Kopia deklaracji podatkowej (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę
- Informacja o otrzymanej pomocy publicznej - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy
Na podstawie art. 35 i 36 Kpa
Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Przez kompletny wniosek rozumie się wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie.
Tryb odwoławczy
brak
Uwagi
Wniosek dłużnika o umorzenie należności pieniężnej bądź odroczenie zawiera:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, NIP,
2. Określenie organu, do którego kierowany jest wniosek,
3. Treść żądania, rodzaj ulgi w zapłacie należności, o którą ubiega się strona, wniosek
o umorzenie należności pieniężnej, wniosek o odroczenie terminy płatności, wniosek o rozłożenie należności na raty
4. Kwota zadłużenia, w podziale na poszczególne składniki.
5. Zakres wnioskowanej ulgi: określenie terminu odroczenia płatności, określenie ilości rat, ich wysokości oraz wnioskowane terminy płatności
6. Informacja o
 Sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób przebywających na jego utrzymaniu (zaświadczenie z zakładu pracy lub potwierdzające status bezrobotnego)
 Stanie finansowym dłużnika
 Istniejących innych zobowiązaniach dłużnika (np. umowy kredytowe)
 Złym stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
7. Podanie przyczyny ubiegania się o określoną ulgę
8. Podpis osoby składającej wniosek

Oświadczenia o stanie majątkowym można uzupełnić o:
1. Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika - zaświadczenie o osiąganych dochodach dłużnika oraz członków rodziny Np. kserokopia PIT, odcinek renty, emerytury, zaświadczanie z urzędu pracy, zakładu pracy itd.
2. dokumenty potwierdzające ponoszone koszty, Np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.

Inne
Dana

Osoba odpowiedzialnaJoanna Kurek
Data utworzenia16 września 2008
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia16 września 2008

    Data ost. zmiany: 7 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 10196119 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony