Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
przydział lokalu mieszkalnego

Opis
Podstawa prawna: uchwała nr XXXVI/286/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry ust.3 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochornie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zo mianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 71 poz.733 z 2001r.) - art.18 ust.2 pkt.15, art.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 13 poz.74 z 1996r. wraz z późniejszymi zmianami)

Miejsce
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
parter, pokój nr 5
Informacja
Tel: (032) 325-68-22
fax: (032) 325-68-09
Wymagane dokumenty
- wniosek o wynajem mieszkania
- zaświadczenie o wielkości dochodów uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku, potwierdzone przez zakład pracy (bez opłaty skarbowej)
- zaświadczenie określające wielkość otrzymywanych zasiłków potwierdzone przez Powiatowy Urządy Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej (bez opłaty skarbowej)
- kserokopia sentencji wyroku sądu orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub seprację - w przypadku konieczności opuszczenia lokalu przez jedno z małżonków
- dowód tożsamości
Uwagi
Lokal mieszkalny może uzyskać:
- osoba nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego,
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego, którego członek ubiega się o lokal mieszkalny z zasobów gminy za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające datę złożenia wniosku nie może przekraczać na najem lokali na czas nieokreślony :
 * w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury na 1-go członka rodziny
 * w gospodarstwie jednoosobowym - 150% najniższej emerytury
Za dochód w rozumieniu niniejszej Uchwały uważa się wszelkie przychody wnioskodawcy oraz członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały juażzaliczone do kosztówn uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
- osoba zamieszkująca w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi
- osoba zamieszkująca w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- osoba zamieszkująca w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego lub rozbiórki
- osoba bezdomna przebywająca na terenie Gminy Wyry i ostatnio stale zameldowana na terenie Gminy Wyry
- osoba, za którą przemawiają szczególne względy rodzinne i życiowe
- wnioski realizowane są według kolejności ich składania oraz wg kategorii mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Pliki

Osoba odpowiedzialnaTarnawa Jolanta
Data utworzenia22 grudnia 2003
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia29 grudnia 2003

    Data ost. zmiany: 7 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 10196021 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony