Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wniosek o wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis
Podstawa prawna: art. 9c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 ze zm.)

Miejsce
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 5
Informacja
tel : (32) 325-68-23
fax: (32) 325-68-09
e-mail: odpady@wyry.pl
GODZINY PRACY :
poniedziałek 7.30.00-17.00; wtorek-środa-czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00
Wymagane dokumenty
I.  Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
   a. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
   b. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
   c. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
   d. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
II. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
"Oświadczam, że:
   a. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
   b. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 ze zm.)".
III. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 ustawy, powinno zawierać także:
   a. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
   b. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   c. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Opłaty
50,00 zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Tychy 8184350004000000006145500001
Termin załatwienia sprawy
do 30 dni
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzje wydał
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia  w terminie 7 dni . Nie uzupełnienie braków formalnych w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaEwa Taut
Data utworzenia4 listopada 2003
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia4 listopada 2003

    Data ost. zmiany: 7 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 8637701 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony