Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
zameldowanie na pobyt stały

Opis
Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego czyli w miejscu zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. Zameldowanie noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy, na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza "zgłoszenie pobytu stałego". Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 139, poz.993 z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 212 r., poz. 1475). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r., poz. 1480)

Miejsce
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 4 - parter
Informacja
tel. 32 3256811
fax: 32 3256809
Wymagane dokumenty
1. Druk "zgłoszenie pobytu stałego" dla każdej osoby meldującej się.
2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego wymagane w przypadkach, gdy osoba wcześniej  dokonała czynności wymeldowania z pobytu stałego.
3. Dokonując zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego pobyty stałego albo pobytu stałego i czasowego albo pobytu czasowego, osoba wypełnia formularz wskazując adres bądź adresy, z których ma  zostać wymeldowana
4. Dowód osobisty osoby meldującej się, a w przypadku dzieci nie posiadających     dokumentu tożsamości - odpis aktu urodzenia.
5. Dokument, z którego wynika własność lub najem  lokalu (akt notarialny, wyciąg z KW, umowa najmu). W przypadku nowo wybudowanych budynków informacja o zakończeniu budowy z  PINB w Łaziskach Górnych.
6. Zameldowanie osób nie będących właścicielami lokalu może nastąpić  w obecności właściciela lub najemcy lokalu posiadającego ze sobą aktualny tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
Załączniki
formularze potrzebne do zameldowania na pobyt stały  do pobrania w pokoju nr 4- ewidencja ludności lub do pobrania poniżej
Opłaty
nie podlega opłacie skarbowej
Termin i sposób załatwienia sprawy
w przypadku kompletu dokumentów dostarczonych przez interesanta zameldowania na pobyt stały dokonuje się niezwłocznie i kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie
Tryb odwoławczy
nie ma zastosowania
Uwagi
1. W przypadku gdy rodzice meldują dzieci do osób trzecich (np. do dziadków)
wymagane jest okazanie metryki urodzenia dziecka, na której potwierdza się fakt zameldowania oraz dowody osobiste obojga rodziców
2. Zameldowanie dokonuje się w obecności właściciela lokalu lub budynku bądź najemcy mieszkania z tytułem prawnym do lokalu
3. Jeżeli dane na zgłoszeniu pobytu stałego budzą wątpliwości, organ gminy wszczyna postępowanie administracyjne o zameldowanie  kończące się wydaniem decyzji.
4. W przypadku zameldowania na pobyt stały cudzoziemców wymagane jest zezwolenie na zamieszkanie na terenie gminy wydane przez Urząd Wojewódzki
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBojdoł Alina
Data utworzenia5 marca 2004
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia9 marca 2004

    Data ost. zmiany: 8 stycznia 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 8637651 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony