Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
zasady stanowienia aktów prawnych - uchwała, zarządzenia

Opis
uchwały, zarządzenia

TRYB
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art.40, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzenie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
Na podstawie w/w ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie :
1/ wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2/ organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3/ zasad zarządu mieniem gminy,
4/ zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Aktami prawa miejscowego są uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Wójt wydaje również akty prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, nie mające mocy przepisów gminnych w postaci :
1/ zarządzeń wewnętrznych,
2/ decyzji,
3/ wytycznych szefa OC w sprawach obrony cywilnej i obronnych.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy referat lub jednostka organizacyjna.
Projekty zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu przygotowuje Skarbnik Gminy.

Projekty aktów prawnych opracowywane są według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki pracodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz.908).
Projekt aktu prawnego powinien zawierać w szczególności :
1/ tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, organu wydającego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu)
2/ podstawę prawną
3/ postanowienia meryturyczne ogólne i szczegółowe
4/ w miarę potrzeb źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5/ oznaczenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie i złożenie sprawozdania z wykonania,
6/ ustalenie terminu wejścia w życie aktu prawnego.

Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie Gminy wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowania jej realizacji.

Prawo zgłoszenia projektów uchwał posiada :
1/ Wójt Gminy,
2/ komisje stałe Rady Gminy,
3/ radny.

Projekty aktów prawnych podlegają opiniowaniu pod względem redakcyjnym i prawnym Radcy Prawnemu.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy.

Przed podjęciem uchwały projekty uchwał są kierowane do właściwych komisji Rady Gminy, celem zaopiniowania.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał Rady Gminy prowadzonym przez pracownika d/s obsługi Rady Gminy.

Komplet egzemplarzy podjętych uchwał przekazywany jest w terminie do 7 dni :
1/ Wojewodzie Śląskiemu,
2/ Wójtowi Gminy - w terminie do 4 dni,
3/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe przekazywane są Wojewodzie Śląskiemu w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracownika d/s obsługi Rady Gminy.

Podjęte akty prawne pracownik d/s obsługi Rady Gminy przekazuje do realizacji rzeczowo właściwym referatom gminy lub gminnym jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.718 z z późniejszymi zmianami).

Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik d/s obsługi Rady Gminy, które udostępniane są do powszechnego wglądu zgodnie z art.28 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami).
Ogłaszanie uchwał, jeśli wymagają tego przepisy następuje również w lokalnej prasie lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, a także w internecie.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 stycznia 2007
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10239995 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony